Có sẵn hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời kỳ COVID-19

Nếu bạn đã quá hạn trả tiền thuê nhà hoặc có nguy cơ bị đuổi ra khỏi nhà, bạn có ba sự lựa chọn.

  • HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ. Các tổ chức tại địa phương trên toàn tiểu bang đang giúp cung cấp hỗ trợ tiền thuê nhà. Bạn hoặc chủ nhà của bạn có thể liên hệ với tổ chức địa phương trong quận của bạn để biết thông tin về cách đăng ký.

    Danh sách các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ tiền thuê nhà:https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/homelessness/eviction-rent-assistance-program/

    Nếu bạn là người thuê nhà dưới 25 tuổi, hãy liên hệ với nhà cung cấp chương trình Hỗ trợ Thuê nhà cho Thanh niên và Thanh niên Di tản tại địa phương. Danh sách: https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/homelessness/youth-and-young-adult-eviction-rent-assistance-program/

  • CHƯƠNG TRÌNH GIẢI QUYẾT TRỤC XUẤT. Bạn hoặc chủ nhà của bạn có thể liên hệ với trung tâm giải quyết tranh chấp địa phương của bạn ở quận nơi bạn sống. Các trung tâm này có thể giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến trục xuất. Danh sách: org/locations

  • CHƯƠNG TRÌNH QUYỀN ĐƯỢC TƯ VẤN PHÁP LÝ. Những người thuê nhà nhận trợ cấp công cộng hoặc có thu nhập rất thấp – $25,760 thu nhập hàng năm cho một cá nhân hoặc $53,000 cho một gia đình bốn người – có thể làm việc với luật sư miễn phí trong thời gian đuổi nhà. Liên hệ với Đường dây Sàng lọc Trục bảo vệ xuất tại 855-657-8387 hoặc nộp đơn trực tuyến tại org/apply-online.

Tìm hiểu thêm từ Tổng chưởng lý tiểu bang

Office of the Attorney General (Văn phòng Tổng chưởng lý) đang cung cấp thông tin pháp lý và chính sách bổ sung bằng nhiều ngôn ngữ về các chương trình này và các vấn đề khác của chủ nhà người thuê nhà tại atg.wa.gov/landlord-tenant.

Gọi 2-1-1 để biết thông tin về trợ giúp với các chi phí khác

Truy cập wa211.org hoặc gọi 2-1-1 để được cung cấp thông tin về thanh toán những thứ như hóa đơn năng lượng, thực phẩm, băng thông rộng và nhiều thứ khác.

Last Updated 2021-10