Ewōr jibañ in reen kin COVID-19

Ñe ewōr am muri in reen emootlok ien an kolla ak kwōj bed ilo uwōta in aer kadiwōj eok jen mweo imōm, ewōr jilu men ko kwōmaron kōmmani.

  • JIBAÑ IN REEN. Doulul ko ilo jukjukinbed eo ibelakin state eo rej jibañ lelok jibañ in reen. Kwe im landlord eo am emaron kebaak doulul eo ilo jukjukinbed eo am ñan bōk melele kin wāween am maron kateruru.

    Laajrakin etan jikin ko rej lelok jibañ in reen: https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/homelessness/eviction-rent-assistance-program/

    Ñe kwe juon eo ej reen im kwōdiklok jen 25 an yiō, kebaak juon jikin eo lelok jibañ kin burokraam eo ikijen Jibañ kin Reen ikijen Kadiwōj Jodikdik jen Mweo Imōn. Laajrakin jikin ko: https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/homelessness/youth-and-young-adult-eviction-rent-assistance-program/

  • BUROKRAAM IN BUKOT JEMLOK KIN KADIWOJ ARMIJ JEN MOKO MWEIR. Kwe im landlord eo am emaron kebaak jikin bukōt jemlok in jumae ilo jukjukinbed eo kwōj jokwe ie. Jikin kein remaron lewaj jibañ ikijen abnōnõ ko rej kadiwōj armij jen moko mweir. Laajrakin etan jikin ko: org/locations

  • MARON ÑAN BUROKRAAM IN KAKIEN KIN KOONJEL. Armij ro rej reen im rej ebōk jibañ in kien ak elukkun dik joñan kolla ko aer — $25,760 kolla aoleb yiō ñan juon armij ak $53,000 ñan juon baamle emen armij — emaron jerbal ibben juon loar ilo an ejellok wonnen ilo ien madmōdin kadiwōj armij ro rej reen. Kebaak Lain eo ej Etale Jumae in Kadiwōj Ro rej Reen ilo 855-657-8387 ñe ejab kateruru online ilo nwjustice.org/apply-online.

Bōk melele ko relablok jen Attorney General eo an state

Office of the Attorney General (Obij eo an Attorney General) ej lewaj melele ko relablok ikijen kakien ilo elōñ kajin ko kin burokraam kein im abnōnō ko jet an armij ro rej reen im landlord ilo atg.wa.gov/landlord-tenant.

Kūrlok 2-1-1 ñan melele ko kin jibañ im wonnen ko jet

Lale wa211.org ñe ejab kūrlok 2-1-1 ñan am kenono ibben juon armij eo emaron lewaj melele ñan jibañ an armij kolla wonnen men ko einwōt wonnen jarom, mōñā, broadband ñan internet im men ko jet.

Last Updated 2021-10