Tiếng Việt

Quý vị cần giúp đỡ để thanh toán các hóa đơn điện nước?

Nếu quý vị không thể thanh toán hóa đơn điện, gas tự nhiên hoặc nước trong đại dịch COVID-19, hãy nhờ sự trợ giúp có sẵn.

Hãy gọi đến công ty tiện ích của quý vị. Hỏi họ hai câu hỏi dưới đây:

  • Quý vị đủ điều kiện nhận những chương trình hỗ trợ nào?
  • Quý vị có thể thiết lập kế hoạch thanh toán cho số dư đến hạn trước đây của mình không?

Quý vị cần trợ giúp liên hệ với dịch vụ tiện ích như điện, gas tự nhiên hoặc nước? Vui lòng truy cập trang này và nhập địa chỉ trên bản đồ: https://www.commerce.wa.gov/utility-assistance/.

Quý vị có thể đủ điều kiện để tham gia một chương trình của liên bang giúp mọi người thanh toán các hóa đơn tiện ích.

Tùy thuộc vào thu nhập, quý vị có thể đủ điều kiện tham gia một chương trình do liên bang hỗ trợ được gọi là “LIHEAP” (chương trình hỗ trợ năng lượng tại nhà cho người có thu nhập thấp). Một chương trình mới tương tự đối với hóa đơn tiền nước đang được phát triển. Đây là một vài ví dụ về mức thu nhập đủ điều kiện tham gia chương trình:

  • Quy mô hộ gia đình là 1 người = thu nhập dưới 1,595 USD mỗi tháng hoặc 19,140 USD mỗi năm
  • Quy mô hộ gia đình là 2 người = thu nhập dưới 2,155 USD mỗi tháng hoặc 26,860 USD mỗi năm
  • Quy mô hộ gia đình là 4 người = thu nhập dưới 3,275 USD mỗi tháng hoặc 39,300 USD mỗi năm

Để biết thông tin, hãy gọi 2-1-1 hoặc “cơ quan hành động vì cộng đồng” địa phương nơi quý vị sống. Sử dụng bản đồ này để tìm thông tin liên hệ: https://fortress.wa.gov/com/liheappublic/Map.aspx

Các nguồn lực có sẵn để hỗ trợ các chi phí khác. Gọi 2-1-1 để tìm hiểu thông tin.

Đại dịch đã để lại cho nhiều người ở Washington những hóa đơn không mong muốn. Quý vị không phải trường hợp duy nhất. Hãy gọi 2-1-1 để trao đổi với người có thể kết nối quý vị với các chương trình giúp mọi người thanh toán các hóa đơn như tiền thuê nhà, thực phẩm, băng thông rộng và các hóa đơn khác.

Last Updated 2021-06