Cổng thông tin chính quyền địa phương

Thương mại là một cơ quan trong chính quyền tiểu bang được xây dựng để hiểu và hỗ trợ các nhu cầu đa dạng của các nhà lãnh đạo địa phương ở các thành phố, thị trấn và quận trên toàn tiểu bang. Từ lập kế hoạch và công trình công cộng đến phát triển kinh tế và năng lượng, người dân và các chương trình của chúng tôi đều ở bên cạnh bạn.

Các hạt, thành phố và thị trấn trên khắp Washington kết nối với Bộ Thương mại để có các nguồn lực, kinh phí và dịch vụ giúp họ phát triển. Từ hệ thống nước và cơ sở hạ tầng công cộng khác đến lập kế hoạch tăng trưởng bền vững và phát triển kinh tế, chúng tôi cung cấp hoặc hướng dẫn cộng đồng sự hỗ trợ cần thiết để xây dựng cộng đồng vững mạnh.

chủ đề chính