Tài nguyên Lập kế hoạch Vận tải

Bộ Giao thông Vận tải Tiểu bang Washington - Cộng đồng Vận tải Hiệu quả: Một trung tâm web cung cấp thông tin và tài nguyên để giúp các thành phố và quận trở nên vận chuyển quặng hiệu quả. Nội dung: Các phương pháp hay nhất về hiệu quả giao thông vận tải, tóm tắt vấn đề, hội thảo trên web được ghi lại. https://transportationefficient.org/

Hệ thống giao thông của cộng đồng của bạn: Hướng dẫn xem xét, cập nhật và triển khai yếu tố giao thông vận tải của bạn, 2012

Mục tiêu Đồng thời của GMA và Hệ thống Giao thông Tiểu bang, 2006

Trang GMA của Bộ Giao thông Vận tải Tiểu bang Washington

Yếu tố giao thông là một trong những phần chính của kế hoạch toàn diện và là một công cụ hữu hiệu
để định hình các mô hình phát triển trong tương lai của cộng đồng của bạn. Các mô hình phát triển có ảnh hưởng lớn
về sức khỏe tài chính của chính quyền địa phương và về hiệu quả kinh tế của cộng đồng. Các
Bản chất của các đường phố công cộng sẽ ảnh hưởng đến mức độ tắc nghẽn giao thông và đặc điểm của các khu phố.
Các yêu cầu liên quan, chẳng hạn như yêu cầu về bãi đậu xe, sẽ ảnh hưởng đến chi phí để phát triển trong một cộng đồng
và có thể đưa ra cả cơ hội và rào cản đối với cách mọi người có thể tiếp cận nhà ở, trường học,
cơ hội và doanh nghiệp trong cộng đồng.

Quyền sở hữu, kiểm soát, phát triển và duy trì quyền ưu tiên của công chúng là những chức năng chính của địa phương
các chính phủ. Hệ thống giao thông là một trong những phương tiện đắt tiền nhất mà một cộng đồng sẽ xây dựng,
vận hành và bảo trì. Mỗi cơ sở mới thêm một tài sản vào danh mục đầu tư của cộng đồng, nhưng nó cũng phải
được quản lý, dẫn đến tăng chi phí hoạt động và bảo trì và phục hồi mới
nghĩa vụ.

Các quyết định về phương tiện di chuyển ảnh hưởng rất nhiều đến sự an toàn của cộng đồng của bạn. Đi bộ, lái xe hoặc
Theo thống kê, đi xe đạp trên đường phố công cộng là một trong những điều nguy hiểm nhất đối với người bình thường
làm một cách thường xuyên. Cách đường phố, con đường và các phương tiện giao thông khác của bạn được thiết kế, xây dựng và
được duy trì sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn theo nhiều cách cho tất cả các loại người dùng.

Hệ thống giao thông liên bang, tiểu bang, quận và thành phố có liên quan với nhau, do đó, sự phối hợp với các
các đơn vị của chính phủ là cần thiết. Trách nhiệm đối với hệ thống giao thông bao gồm tất cả các cấp chính quyền.
Mạng lưới giao thông của cộng đồng của bạn kết nối với đường cao tốc tiểu bang, đường cao tốc liên bang và liên bang,
đường thành phố lân cận và đường quận lân cận. Nó cũng tương tác với các phương tiện giao thông vận tải được vận hành
bởi các khu mục đích đặc biệt khác và các doanh nghiệp vì lợi nhuận. Tuy nhiên, công chúng không trải nghiệm
hệ thống giao thông vận tải như một loạt các hệ thống riêng biệt, nhưng là một hệ thống thống nhất, duy nhất và nó mong đợi tất cả
các bộ phận hoạt động theo kiểu tích hợp. Điều này bắt đầu với việc lập kế hoạch phối hợp theo yêu cầu của GMA.