Chương trình Kỹ năng và An toàn Lao động Nông nghiệp tồn tại để nâng cao kỹ năng của công nhân nông nghiệp và cung cấp các cơ hội đào tạo về sức khỏe và an toàn.

Dịch vụ

Chương trình Kỹ năng và An toàn Lao động Nông nghiệp cung cấp tài trợ thông qua hợp đồng hàng năm với một tổ chức dựa vào cộng đồng. Kinh phí cung cấp:

  • Phát triển và thực hiện một chương trình kỹ năng nông nghiệp và cung cấp đào tạo về sức khỏe và an toàn cho công nhân nông nghiệp của Washington.
  • Tiếp thị và tiếp cận với công nhân nông nghiệp để tăng số lượng công nhân lành nghề.

Mục tiêu chiến lược

Huy động và tăng cường tài sản địa phương để tăng cường khả năng của cộng đồng trong việc đáp ứng các nhu cầu kinh tế và xã hội của các gia đình, công nhân và chủ nhân của Washington.

Thẩm quyền theo luật

Thay thế Nhà Bill 1127, Chương 68, Luật năm 2015

Đại diện đại lý

Đại diện đại lý
Joyce Beebe
Chương trình quản lý
360.725.4143
joyce.beebe@commerce.wa.gov