Khoản tài trợ hiện tại, khoản vay và các cơ hội khác tại Commerce

Thông báo công cộng

Để đăng ký cập nhật hoặc truy cập các tùy chọn đăng ký của bạn, vui lòng nhập thông tin liên hệ của bạn bên dưới.

THÔNG TIN THÊM VỀ SẢN PHẨM

Tất cả các khoản tài trợ và cho vay

 Những cơ sở vật chất của cộng đồng
 Dịch vụ cộng đồng / Nạn nhân tội phạm
 Năng lượng
 Nhà ở / Vô gia cư
 Quy hoạch và Cơ sở hạ tầng
  Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ