Đối tác của chúng tôi trong việc phát triển nền kinh tế trên toàn tiểu bang

Các chuyên gia phát triển kinh tế bắt tay về một thỏa thuận trong cuộc họp

Nhóm chuyên gia phát triển kinh tế của Bộ Thương mại phối hợp chặt chẽ với các đối tác địa phương và khu vực của chúng tôi để điều phối việc tuyển dụng, quảng bá Bang Washington, đáp ứng các yêu cầu của bộ chọn địa điểm cho các địa điểm có thể xây dựng, đồng thời mở rộng và làm sâu sắc hơn các mối quan hệ thương mại và kinh tế trên toàn thế giới.

Liên kết các tổ chức phát triển

Bang Washington bao gồm 39 quận, mỗi quận được đại diện bởi một tổ chức Phát triển Kinh tế Liên kết (ADO) nhằm thúc đẩy các mục tiêu phát triển kinh tế của quận hoặc khu vực. Các ADO này được tài trợ một phần bởi Bộ Thương mại và hiệu suất và chuyên môn của họ là rất quan trọng đối với mục tiêu của chúng tôi là phát triển nền kinh tế và xây dựng cộng đồng trên toàn tiểu bang.

Bản đồ hiển thị các quận của Tiểu bang Washington.