Trung tâm thương mại chính

1011 Phố Plum SE
Pô Box 42525
Olympia, WA 98504-2525

Dòng thương mại chính: 360-725-4000

Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 5 giờ chiều

Hướng dẫn lái xe
Bản đồ Bãi đậu xe Quảng trường Thị trấn

Vệ tinh Seattle

Văn phòng Phát triển Kinh tế & Năng lực Cạnh tranh (OEDC)
2001 Đại lộ số 6, Suite 2600
Seattle, WA 98121

Đường dây chính của OEDC: 206-256-6100
Đường dây trực tiếp cho nhân viên OEDC

Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 5 giờ chiều

Hướng dẫn lái xe

Vệ tinh Spokane

10 N. Post Street, Suite 445
Spokane, WA 99201

Điện thoại: 360-725-5000

Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 5 giờ chiều

Hướng dẫn lái xe