Bãi chôn lấp Horn Rapids ở Richland
Nâng cao năng lực tại Bãi chôn lấp Horn Rapids ở Richland. Được tài trợ bởi PWB.

Các cơ hội tài trợ khác

Nâng cấp hệ thống thoát nước Waterville
Nâng cấp hệ thống thoát nước Waterville. Được tài trợ bởi PWB.

Tài nguyên khác