Sơn Chì ở Nhà ở Bang Washington

Chương trình sơn dựa trên chì

Bộ Thương mại quy định chứng nhận, công nhận, thực thi và tuân thủ đối với các công ty và cá nhân phải sử dụng các phương pháp làm việc an toàn dẫn đầu khi làm việc tại các ngôi nhà trước năm 1978 hoặc các cơ sở có trẻ em ở.

Thương mại quản lý hai chương trình liên quan đến sơn có chì: chương trình Cải tạo, Sửa chữa và Sơn (RRP) và chương trình Loại bỏ Sơn có Chì (LBP).

Bạn có, hay bạn muốn trở thành một nhà cải tạo được chứng nhận?

Bạn có muốn chứng nhận công ty của mình là công ty RRP để có thể thực hiện các hoạt động sơn có chì không?

Nếu bạn nhận được tiền bồi thường để thực hiện công việc trên bất kỳ tài sản dân cư nào hoặc cơ sở có trẻ em sinh sống được xây dựng trước năm 1978, thì bạn phải là Nhà cải tạo được chứng nhận RRP với chứng nhận của công ty hoặc bạn phải làm việc cho một công ty được chứng nhận.

Bạn có, hay bạn muốn trở thành công nhân sơn chì, người giám sát, người kiểm tra, người đánh giá rủi ro hoặc nhà thiết kế dự án?

Bạn có muốn chứng nhận công ty của mình là công ty sơn khử chì không?

Loại bỏ chì là một hoạt động được thiết kế để giảm hoặc loại bỏ các nguy cơ sơn có chứa chì. Chương trình loại bỏ sơn dựa trên chì điều chỉnh các cá nhân thực hiện việc loại bỏ chì, giám sát việc loại bỏ, kiểm tra hoặc đánh giá rủi ro. Các chứng nhận này chủ yếu được yêu cầu để xác định xem có sơn có chì hoặc các mối nguy hiểm từ chì trong các ngôi nhà dân cư trước năm 1978 hoặc các cơ sở có trẻ em ở trước năm 1978 hay không, hoặc khi điều tra nồng độ chì trong máu tăng cao ở trẻ em hoặc đối với các dự án nhà ở do chính phủ tài trợ .