Xây dựng quỹ cộng đồng

Cơ sở vật chất Vốn tài trợ cho các dự án dịch vụ xã hội và cộng đồng dựa vào cộng đồng, không cư trú

Chương trình Quỹ Cộng đồng Xây dựng trao các khoản tài trợ của nhà nước cho các tổ chức phi lợi nhuận, dựa vào cộng đồng nhằm tiêu hao tối đa 25 phần trăm chi phí vốn đủ điều kiện trở lên để có được, xây dựng hoặc phục hồi các trung tâm dịch vụ xã hội và cộng đồng không cư trú. Không có số tiền thưởng tài trợ tối thiểu hoặc tối đa.

Thông tin về khả năng tài trợ

Đơn xin tài trợ cho Quỹ Xây dựng Cộng đồng 2021-2023 hiện đã bị đóng và sẽ mở lại vào Mùa hè năm 2022.

Trình độ dự án

Đây là khoản tài trợ kiểu hoàn trả chỉ dành cho các dự án xây dựng cơ bản. Chi phí hoạt động không đủ điều kiện. Nó được tài trợ thông qua việc bán trái phiếu tiểu bang (không có quỹ liên bang). Những người được trao giải thưởng được lựa chọn thông qua một quy trình đăng ký tài trợ cạnh tranh do Bộ Thương mại tiến hành hai năm một lần. Các dự án ứng viên phải nằm trong một “cộng đồng đau khổ” hoặc phục vụ một số lượng đáng kể những người có thu nhập thấp hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

Nhấp vào các liên kết ở bên phải để xem liệu dự án của bạn có đủ điều kiện để đăng ký hay không; bạn chỉ phải đáp ứng một trong các tiêu chí để được coi là đủ điều kiện.

Chương trình được tạo ra bởi Cơ quan lập pháp vào năm 2008 (RCW 43.63A.125) để cung cấp phương tiện xác định các dự án cộng đồng và dịch vụ xã hội đủ điều kiện và hỗ trợ vốn cho các cơ quan phi lợi nhuận và các đối tác của họ để phát triển hoặc cải thiện các cơ sở này. Những khoản đầu tư này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện môi trường kinh tế, xã hội và giáo dục ở các cộng đồng đau khổ và các khu vực khác phục vụ những người có thu nhập thấp.