Trách nhiệm giải trình và Hiệu suất

Thương mại sử dụng hệ thống quản lý dựa trên kết quả được gọi là Thương mại kết quả. Kết quả Thương mại tập trung vào các yếu tố chính làm giá trị của khách hàng và cộng đồng của chúng tôi. Kết quả Thương mại phù hợp với cách tiếp cận dựa trên dữ liệu của Kết quả Washington để cải tiến liên tục và đạt được kết quả. Kết quả Thương mại liên tục mở rộng và cải tiến để đảm bảo chúng tôi thực hiện mục đích cốt lõi của mình là củng cố cộng đồng bằng cách:

• Cung cấp một khuôn khổ nhất quán và toàn diện để quản lý hiệu suất.
• Tập trung vào mục đích củng cố cộng đồng và các ưu tiên của chúng tôi.
• Thúc đẩy hiệu suất và kết quả tốt hơn thông qua đo lường.

Các mục tiêu của cách tiếp cận dựa trên kết quả để củng cố cộng đồng bao gồm:

• Tập trung vào những gì cộng đồng cần.
• Cải thiện dịch vụ cho cộng đồng bằng cách tận dụng sự đa dạng của các chương trình của chúng tôi.
• Hỗ trợ các giá trị sáng tạo, cộng tác và tin cậy của chúng tôi, khuyến khích sự sáng tạo và cộng tác
trên toàn cơ quan.
• Đo lường hiệu suất cho các quyết định dựa trên dữ liệu.
• Kết nối công việc của tất cả nhân viên Thương mại với Kết quả Washington và các mục tiêu và kết quả của cơ quan.

Các mục tiêu Kết quả của Thương mại bổ sung cho mục đích cốt lõi của Thương mại là củng cố cộng đồng. Thương mại liên quan đến mọi khía cạnh của cộng đồng và phát triển kinh tế: quy hoạch, cơ sở hạ tầng, năng lượng, cơ sở vật chất công cộng, nhà ở, an toàn công cộng, nạn nhân tội phạm, thương mại quốc tế và dịch vụ kinh doanh. Chúng tôi làm việc với chính quyền địa phương, các doanh nghiệp và các nhà lãnh đạo công dân trên toàn tiểu bang để củng cố cộng đồng để tất cả cư dân có thể phát triển và thịnh vượng. Cách tiếp cận quản lý này định hướng rõ ràng thông qua các mục tiêu và kết quả, lựa chọn chiến lược các ưu tiên và cải tiến hiệu suất liên tục, giúp đo lường tiến độ và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu là điều cần thiết.

Kết quả Washington là hệ thống quản lý hiệu suất theo hướng dữ liệu và cải tiến liên tục của Thống đốc Inslee.

Kết quả Thương mại và Kết quả Washington kết hợp các khía cạnh tốt nhất của các nỗ lực lập ngân sách hiệu suất và quản lý hiệu suất trước đây như GMAP (Trách nhiệm giải trình và hoạt động quản lý của Chính phủ) và POG (Ưu tiên của Chính phủ) với một sáng kiến ​​Lean được mở rộng đáng kể sẽ liên quan đến tất cả các cơ quan nhà nước.