Cổng thông tin Hệ thống Quản lý Hợp đồng Thương mại (CMS) cho phép bạn gửi yêu cầu hoàn trả (các biểu mẫu A19). Bạn có thể đính kèm tài liệu dự phòng, xem số dư cập nhật và theo dõi việc phê duyệt trực tuyến hóa đơn của mình.

Hệ thống bồi hoàn điện tử chưa khả dụng cho tất cả các chương trình Thương mại. Vui lòng liên hệ với người quản lý chương trình của bạn để biết thêm thông tin.

SAW là một ứng dụng toàn tiểu bang cung cấp một điểm truy cập duy nhất vào hệ thống cho nhiều cơ quan. Bạn phải thiết lập một tài khoản SAW đã đăng ký trước khi sử dụng CMS Thương mại.

Để thiết lập tài khoản CMS thương mại của bạn:

  1. Đăng ký một SAW Tài khoản
  2. Nộp Contract Management System (CMS) Access Request Form (DOCX) cho người quản lý chương trình của bạn.

Sau khi được chấp thuận, bạn sẽ nhận được email từ “CMS-noreply@www.commerce.wa.gov” kèm theo mã đăng ký, hướng dẫn thực hiện và hướng dẫn đăng nhập.