Sứ mệnh của chúng tôi là phát triển và cải thiện việc làm ở Bang Washington bằng cách ủng hộ các cộng đồng thịnh vượng, một nền kinh tế thịnh vượng và cơ sở hạ tầng bền vững.

Đầu tư ngày nay vào các cộng đồng, lực lượng lao động và cơ sở hạ tầng của chúng ta sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của nền kinh tế Bang Washington vào ngày mai. Bộ Thương mại xây dựng năng lực thành công của các đối tác bằng cách giúp họ nâng cao hiệu quả của mình thông qua giáo dục, hỗ trợ kỹ thuật và tiếp cận dữ liệu, phân tích và các cơ hội tài trợ. Chúng tôi đang khai thông một cách chiến lược các con đường tạo việc làm bằng cách phát triển các cộng đồng địa phương và môi trường kinh tế tiểu bang thúc đẩy đổi mới, xóa bỏ các rào cản và chuẩn bị cho mọi người đi làm.

Yêu cầu sổ ngân sách năm 2018

Yêu cầu sổ ngân sách năm 2017

Yêu cầu sổ ngân sách năm 2016

Để biết thông tin lập pháp cập nhật, hãy truy cập http://www.leg.wa.gov
Để xem hoặc nghe phiên điều trần lập pháp, hãy truy cập http://www.tvw.org