Giới Thiệu

Một nhóm nhân viên tụ tập uống cà phê để thảo luận về một vấn đề

SỨ MỆNH

Nhiệm vụ của Bộ Thương mại Tiểu bang Washington là củng cố các cộng đồng ở Washington.

Giúp cộng đồng đạt được tăng trưởng tích cực

Chúng tôi là cơ quan nhà nước hàng đầu chịu trách nhiệm tăng cường và thúc đẩy sức sống kinh tế và cộng đồng bền vững ở Washington. Chúng tôi quản lý danh mục đầu tư đa dạng gồm hơn 100 chương trình và một số hội đồng và ủy ban của tiểu bang, tất cả đều tập trung vào việc giúp các cộng đồng đạt được sự phát triển tích cực.

Khách hàng chính của chúng tôi bao gồm các doanh nghiệp, chính quyền địa phương, bộ lạc và các tổ chức dựa vào cộng đồng. Chúng tôi cũng đóng vai trò quan trọng trong việc triệu tập nhiều đối tác địa phương, tiểu bang, khu vực và liên bang và các bên liên quan, cả nhà nước và tư nhân. Chúng ta cùng nhau làm việc để hỗ trợ các ưu tiên của Thống đốc và đạt được các mục tiêu và mục tiêu chung cho người dân Washington.