Golayaasha hoylaawayaasha ah

Golaha La-talinta ee Gobolka Washington ee Guri la'aanta (SACH) iyo Golaha Dhex-galka Guryaha La'aanta (ICH) waxay kulmaan saddexdii biloodba mar si ay ula shaqeeyaan oo u wargeliyaan siyaasadda gobolka si loo joojiyo hoy la'aanta.

SACH waa gole la magacaabay oo lataliye ah. Waxaa abuuray Amarka Fulinta sanadkii 1994 oo dib loo eegay sanadkii 2015. Codsiyada magacaabista golayaasha ama guddiyada waxay noqon karaan halkan laga helay.

Xubnaha ICH waa wakiilo wakaalad dawladeed oo ay magacaabaan agaasimayaasha wakaaladda. ICH waxaa la abuuray 2006 qaab sharci ah RCW 43.185C.180.

Jadwalka Kulanka 2021

January 21, 2021
April 15, 2021
July 15, 2021
October 21, 2021

Email Kathy Kinard ugu dir kathy.kinard@commerce.wa.gov wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan kulanka dib loo eegay ee loo qorsheeyay 2021.

SACH / ICH Dukumiintiga Kulanka

Golaha La-talinta Gobolka ee ku saabsan hoy la'aanta