Chủ đề lập kế hoạch quản lý tăng trưởng

Chủ đề quản lý tăng trưởng

Bộ Thương mại đã xây dựng hướng dẫn để hỗ trợ cập nhật các kế hoạch toàn diện và các quy định phát triển cần thiết cho việc lập kế hoạch của chính quyền địa phương theo Đạo luật Quản lý Tăng trưởng. Trong khi hướng vào các cộng đồng đó, các chính quyền địa phương khác cũng sẽ thấy những điều này hữu ích trong việc lập kế hoạch cho tương lai của họ.

Cập nhật định kỳ Đạo luật quản lý tăng trưởng
Đất có thể xây dựng
Lập kế hoạch cơ sở vật chất vốn
Tương thích Dân dụng-Quân sự
Khí hậu thay đổi
Lĩnh vực quan trọng
Khả năng tương thích của Cộng đồng Quốc phòng 
Nhà cửa
Đất tài nguyên thiên nhiên
Dự án lập bản đồ âm thanh Puget
Chương trình cửa sông quốc gia Puget Sound
Chuyển giao quyền phát triển theo khu vực
Trường học
Nghiên cứu hiệu ứng sân bay Sea-Tac
Lập kế hoạch vận tải