Hợp đồng với Thương mại

Thông báo nguồn duy nhất

Kết hợp quỹ

Không vào thời điểm này

Hiệp định liên chính phủ

Căn cứ vào Đạo luật hợp tác liên vùng RCW 39.34, Bộ Thương mại đã thực hiện Hiệp định liên chính phủ có sẵn cho công chúng. Đối với các bản sao của hợp đồng, vui lòng liên hệ với chúng tôi Văn phòng Tiết lộ Công khai.

Thông báo công cộng

Mở cập nhật email tài trợ và cho vay
Để đăng ký cập nhật hoặc truy cập các tùy chọn đăng ký của bạn, vui lòng nhập thông tin liên hệ của bạn bên dưới.

thông tin bổ sung

Cần Giúp Đỡ?

Sarah Champion sarah.chaosystem@commerce.wa.gov
(360) 764-3725

Các chương trình tài trợ thương mại