Tài liệu Quảng cáo

Tiếng Tây Ban Nha

Oficina de defensa de las víctimas de delitos - Tài liệu quảng cáo của Văn phòng Bênh vực Nạn nhân Tội phạm (PDF)
Derechos de las víctimas de delitos - Tuyên ngôn về Quyền của Nạn nhân Tội phạm (PDF)
Restitución de víctima de crimen - Bồi thường nạn nhân tội phạm (PDF)
Información para Víctimas de Agresión Tình dục y Proveedores - Thông tin cho Nạn nhân và Nhà cung cấp Tấn công Tình dục (PDF)

中文 Zhōngwén

犯罪 受害者 宣传 办公室 宣传 册
Fànzuì shòuhài zhě xuānchuán bàngōngshì xuānchuán cè - Văn phòng Vận động cho Nạn nhân Tội phạm (PDF)

犯罪 被害人 权利
Fànzuì bèihàirén quánlì - Sách giới thiệu về Quyền của Nạn nhân Tội phạm - Tiếng Trung (PDF)

犯罪 受害者 赔偿
Fànzuì shòuhài zhě péicháng - Bồi thường nạn nhân tội phạm (PDF)

Pусский

Tiếng Việt

Văn phòng Bào chữa cho Nạn nhân tội phạm Tài liệu - Văn phòng Vận động cho Nạn nhân Tội phạm (PDF)

Quyền của nhân tội phạm - Sách giới thiệu về Quyền của Nạn nhân Tội phạm - Tiếng Việt (PDF)

Bồi thường cho Nạn nhân tội phạm - Bồi thường nạn nhân tội phạm (PDF)

Hình ảnh tờ rơi quảng cáo

Ấn phẩm khác