Văn phòng Vận động cho Nạn nhân Tội phạm tại Bộ Thương mại và Bộ phận Dịch vụ Cộng đồng của Bộ Xã hội và Y tế, cùng duy trì InfoNet của Tiểu bang Washington, một hệ thống thu thập dữ liệu dựa trên web để các nhà cung cấp dịch vụ nạn nhân báo cáo về khách hàng mà họ phục vụ và vô số dịch vụ mà họ cung cấp hàng ngày.

cận cảnh bàn tay của những người làm việc trong lĩnh vực thiết kế

Cách sử dụng InfoNet