Tài trợ và tài trợ của OCVA

Kiểm tra lại các khoản trợ cấp và thông tin có sẵn.

Và đăng ký email thông qua Gov Delivery để nhận thông báo tài trợ cạnh tranh mở.

Để đăng ký cập nhật hoặc truy cập các tùy chọn đăng ký của bạn, vui lòng nhập thông tin liên hệ của bạn bên dưới.

Văn phòng Vận động cho Nạn nhân Tội phạm
Bộ Thương mại Tiểu bang Washington
Pô Box 42525
1011 Phố Mai Se
Olympia, WA 98504-2525
Đường dây người nhận tài trợ: 1-866-857-9889
Fax: 360 586-7176

Nếu bạn là nạn nhân của tội phạm và đang tìm kiếm các dịch vụ:
ocva@commerce.wa.gov
Đường dây dịch vụ trực tiếp: 1-800-822-1067


Cập nhật email OCVA
Để đăng ký cập nhật hoặc truy cập các tùy chọn đăng ký của bạn, vui lòng nhập thông tin liên hệ của bạn bên dưới.