Bênh vực Nạn nhân Tội phạm

Các chương trình nạn nhân của tội phạm hợp tác với các chính phủ, các tổ chức và cá nhân dựa vào cộng đồng để giảm tác động của tội phạm, lạm dụng chất kích thích và bạo lực. Các chương trình của chúng tôi sử dụng biện pháp vận động, phòng ngừa, giáo dục, điều trị và thực thi pháp luật để ngăn chặn bạo lực, lạm dụng chất kích thích và các tác động xã hội của chúng để các cộng đồng của Washington là nơi tốt nhất để làm việc và sinh sống.

Một cái búa với một bộ sách luật đằng sau nó nằm trên bàn

Bản dịch

Nộp đơn Khiếu nại Phân biệt Đối xử Chống lại Các Chương trình Tài trợ Liên bang

Bất kỳ khách hàng, khách hàng, người tham gia chương trình hoặc nhân viên của một tổ chức nhận tài trợ được Bộ Tư pháp liên bang (DOJ) thông qua Bộ Thương mại Bang Washington và các chương trình tài trợ liên bang khác đều có quyền nộp đơn khiếu nại về phân biệt đối xử. Bất kỳ cá nhân nào cảm thấy rằng họ bị phân biệt đối xử có thể nộp đơn khiếu nại ra bên ngoài.

  • Thương mại không có thẩm quyền hoặc nguồn lực để điều tra các khiếu nại bên ngoài. Các khiếu nại bên ngoài có thể được nộp cho DOJỦy ban Nhân quyền (HRC)Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng (EEOC).
  • Giám đốc Quản lý Nguồn nhân lực Thương mại sẽ đóng vai trò là người liên hệ với cơ quan nếu các cá nhân có thêm câu hỏi liên quan đến việc nộp đơn khiếu nại bên ngoài.


Cập nhật email của Văn phòng bênh vực nạn nhân tội phạm
Để đăng ký cập nhật hoặc truy cập các tùy chọn đăng ký của bạn, vui lòng nhập thông tin liên hệ của bạn bên dưới.