Trang web này không tương thích với Trình duyệt Internet Explorer.

Sổ tay và Biểu mẫu Quản lý CDBG

Các nguồn lực để hỗ trợ việc quản lý các dự án xây dựng và phi xây dựng do CDBG tài trợ có sẵn trong Sổ tay Quản lý. Dưới đây là các liên kết đến tất cả các phần và tệp đính kèm của Sổ tay. Vui lòng cuộn xuống và nhấp vào tiêu đề của các phần và biểu mẫu cụ thể mà bạn muốn tìm.

Bấm vào của chúng tôi Trang trình bày hội thảo trên web về Sổ tay để có cái nhìn tổng quan cơ bản bao gồm các phần cần thiết để bắt đầu xây dựng và kết thúc các dự án CDBG (Phần 7-17). Nó cũng bao gồm các cập nhật về quản lý tài chính và đánh giá môi trường (Phần 4 và 6).Tài liệu Hướng dẫn CDBG