Trang web này không tương thích với Trình duyệt Internet Explorer.

Sổ tay và Biểu mẫu Quản lý CDBG

Các nguồn lực để hỗ trợ việc quản lý các dự án xây dựng và phi xây dựng do CDBG tài trợ có sẵn trong Sổ tay Quản lý. Dưới đây là các liên kết đến tất cả các phần và tệp đính kèm của Sổ tay. Vui lòng cuộn xuống và nhấp vào tiêu đề của các phần và biểu mẫu cụ thể mà bạn muốn tìm.

Của chúng ta Handbook Webinar Slides (sections 1-6) provide a basic overview of handbook sections presented at the November 2021 webinar. In February 2022, we will hold a webinar for handbook sections 7- 14.Tài liệu Hướng dẫn CDBG