Quỹ cho vay quay vòng Brownfields - Đơn xin và Biểu mẫu

Các khoản vay Brownfields điển hình nằm trong khoảng 500,000 đô la trở lên, đang chờ cấp vốn. Như với bất kỳ khoản vay nào ở quy mô này, việc đăng ký chúng liên quan đến một số thủ tục giấy tờ. Chúng tôi không ngừng nỗ lực để hợp lý hóa các hình thức cho vay của mình. Ví dụ: chúng tôi cung cấp trang web này cung cấp các biểu mẫu này trực tuyến.

Trước khi bắt đầu đăng ký khoản vay của Quỹ cho vay quay vòng Brownfields (BRLF), vui lòng liên hệ với Chương trình Làm sạch Tự nguyện của Bộ Sinh thái (VCP). Họ có thể giúp bạn xác định xem bạn có cần vay hay không. Đăng ký tham gia VCP là điều kiện tiên quyết để được vay BRLF.

Khoản vay Brownfields bao gồm nhiều giai đoạn. Quá trình bắt đầu bằng việc xác định địa điểm và tư cách người vay. Nếu người đi vay đáp ứng các yêu cầu về tư cách hợp lệ, thì các tài liệu khác trở nên cần thiết. Các tài liệu này bao gồm báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán và kế hoạch tái phát triển.

Trang web này cung cấp thông tin và biểu mẫu cho các khoản vay BRLF. Nếu tất cả các giấy tờ được chuẩn bị đúng cách, thì hồ sơ vay có thể được xem xét và xử lý trong vòng bốn đến sáu tháng.

Trước khi bắt đầu quá trình này, vui lòng liên hệ với Thành viên Liên minh trong khu vực của bạn hoặc Người quản lý Chương trình Brownfields của Commerce. Thông tin liên hệ của họ được liệt kê ở bên phải.