Thỏa thuận truy cập

Vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận Truy cập này (“Thỏa thuận”) trước khi truy cập thông tin Bộ Thương mại Bang Washington (“Bộ Thương mại Bang Washington”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) thông qua trang web của Bộ Thương mại Bang Washington hoặc kết nối web với máy tính lớn dữ liệu ("Trang web"). Thỏa thuận này được ký kết giữa Bộ Thương mại Bang Washington và bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào truy cập hoặc sử dụng Trang web (“Người dùng” hoặc “bạn”). Như một điều kiện để truy cập Trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của Thỏa thuận này và Tuyên bố về Quyền riêng tư và Bảo mật của Bộ Thương mại Tiểu bang Washington. Khi bạn sử dụng hoặc truy cập Trang web, bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản này. Nếu bạn không muốn bị ràng buộc bởi các điều khoản này, đừng truy cập Trang web. Trang web được sở hữu và điều hành bởi Bộ Thương mại Tiểu bang Washington và được cung cấp miễn phí. Nó chứa hoặc có thể chứa thông tin, liên lạc, ý kiến, văn bản, đồ họa, liên kết, nghệ thuật điện tử, hoạt ảnh, âm thanh, video, phần mềm, ảnh, nhạc, âm thanh và các tài liệu và dữ liệu khác (gọi chung là “Nội dung”) được định dạng, sắp xếp, và được thu thập dưới nhiều hình thức mà Người dùng thường có thể truy cập, bao gồm các kết nối tới dữ liệu máy tính lớn, cơ sở dữ liệu và các khu vực tương tác mà Người dùng có thể sửa đổi hoặc không. Truy cập và tương tác với Trang web Bạn chịu trách nhiệm cung cấp tất cả phần cứng, phần mềm, điện thoại, hoặc thiết bị liên lạc khác và / hoặc dịch vụ để kết nối Internet và truy cập Trang web, đồng thời chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản phí truy cập Internet, phí điện thoại, chi phí chứng thực kỹ thuật số hoặc các khoản phí khác hoặc phí phát sinh khi kết nối Internet và truy cập hoặc tương tác với Trang web. Chúng tôi không đảm bảo quyền truy cập vào Trang web, hoặc Trang web hoặc bất kỳ liên kết nào sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Nội dung trong Trang web có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật hoặc không chính xác khác hoặc lỗi đánh máy. Trong mọi trường hợp, Bộ Thương mại Tiểu bang Washington sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ quyết định hoặc hành động nào do bạn đưa ra liên quan đến Nội dung. Định kỳ, các thay đổi sẽ được thực hiện và kết hợp trong Nội dung. Chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi trong Nội dung bất kỳ lúc nào. Hành vi của người dùng Bạn đồng ý chỉ truy cập và sử dụng Trang web cho các mục đích hợp pháp và sử dụng các phương pháp bảo mật hợp lý (ví dụ: thay đổi mật khẩu được bảo vệ thường xuyên, khóa các thiết bị đầu cuối không được giám sát, v.v.), nếu cần. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc biết và tuân thủ bất kỳ và tất cả các luật, quy chế, quy tắc và quy định liên quan đến:
 • Việc bạn sử dụng Trang web, bao gồm bất kỳ khu vực tương tác nào.
 • Việc sử dụng bất kỳ mạng nào hoặc các dịch vụ khác được kết nối với Trang web.
 • Thông tin liên lạc có nghĩa là bạn kết nối modem, máy tính hoặc thiết bị khác của mình với Trang web.
Bằng cách truy cập Trang web, bạn đồng ý rằng bạn sẽ KHÔNG:
 • Hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ Người dùng nào khác sử dụng và tận hưởng các tính năng tương tác.
 • Đăng hoặc truyền bất kỳ thông tin bất hợp pháp, đe dọa, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, tục tĩu, thô tục, khiêu dâm, tục tĩu hoặc không đứng đắn dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ hình thức truyền nào cấu thành hoặc khuyến khích hành vi sẽ là tội hình sự, dẫn đến trách nhiệm dân sự , hoặc vi phạm bất kỳ luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế nào.
 • Đăng hoặc truyền tải bất kỳ thông tin, phần mềm hoặc tài liệu nào khác vi phạm hoặc xâm phạm quyền của người khác, bao gồm cả tài liệu xâm phạm quyền riêng tư và quyền công khai, hoặc tài liệu hoặc tác phẩm phái sinh được bảo vệ bằng bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu khác, mà không cần xin phép chủ sở hữu hoặc người có quyền trước.
 • Đăng hoặc truyền tải bất kỳ thông tin, phần mềm hoặc tài liệu nào khác có chứa vi rút hoặc thành phần có hại khác. Đăng, truyền hoặc bằng bất kỳ cách nào để khai thác bất kỳ thông tin, phần mềm hoặc tài liệu nào khác cho mục đích thương mại hoặc chứa quảng cáo.
 • Thay đổi, làm hỏng hoặc xóa bất kỳ Nội dung hoặc thông tin liên lạc nào khác không phải là Nội dung của riêng bạn, hoặc cản trở khả năng của người khác truy cập Trang web.
 • Làm gián đoạn luồng giao tiếp bình thường.
 • Yêu cầu một mối quan hệ với hoặc để nói chuyện cho bất kỳ doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức hoặc tổ chức nào khác mà bạn không được phép yêu cầu một mối quan hệ như vậy.
 • Vi phạm bất kỳ quy tắc hoạt động, chính sách hoặc hướng dẫn nào của nhà cung cấp dịch vụ truy cập Internet hoặc dịch vụ trực tuyến của bạn.
 • Tham gia vào việc sử dụng hoặc tiết lộ trái phép bởi bất kỳ bên nào của bất kỳ thông tin nào được truy cập cho bất kỳ mục đích nào.
 • Yêu cầu quyền sở hữu đối với các ứng dụng, mã hoặc khung cấu trúc của Bộ Thương mại Bang Washington của bất kỳ cơ sở dữ liệu nào của Bộ Thương mại Bang Washington được truy cập từ Trang web.

Thông tin thêm

Cần giúp đỡ?

webmaster@www.commerce.wa.gov
Điện thoại: 360-725-4000