Cách thực hiện: Báo cáo tình hình sống hiện tại

  • Tháng Tám 30, 2021

Nếu bạn đang nhập dữ liệu cho một dự án Street Outreach hoặc các dự án dịch vụ khác, bạn cũng sẽ ghi lại từng liên hệ mà bạn thực hiện với khách hàng trong một phần nhỏ gọi là Tình trạng Sống Hiện tại.

Sau khi tất cả dữ liệu này được thu thập, bạn sẽ truy cập chúng bằng cách nào và ở đâu?

Hiện tại, không có bất kỳ báo cáo nào trong HMIS được xây dựng đặc biệt cho Tình trạng Sống Hiện tại, nhưng có một giải pháp nhanh chóng bằng cách sử dụng Báo cáo chi tiết chương trình, được tìm thấy trong Báo cáo dựa trên chương trình.

Để chạy Báo cáo Chi tiết Chương trình chỉ cho Tình hình Sống Hiện tại, hãy làm theo các bước sau:

1. Điều hướng đến Báo cáo -> Báo cáo Dựa trên Chương trình -> Báo cáo Chi tiết Chương trình [GNRL-220].
2. Nhấp vào chạy.