Chương trình giảm thiểu khí nhà kính

Thời hạn nộp đơn đã đóng. Chương trình tài trợ Giảm thiểu khí nhà kính (GHG) hiện đang xem xét các đơn đăng ký.

Cơ quan Lập pháp Bang Washington đã tạo ra chương trình giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ hoặc tạo việc làm trong ngành sản xuất nhôm ở Quận Whatcom. Cơ hội tài trợ tài trợ sẽ chỉ dành cho những người được trao giải trong giai đoạn đầu của dự án.

Mục tiêu chính là:

    • Giảm phát thải khí nhà kính 750,000 tấn mỗi năm
    • Tăng hiệu quả năng lượng
    • Bảo vệ hoặc tạo việc làm sản xuất nhôm ở Hạt Whatcom