Đường chân trời Spokane

Chiến lược Năng lượng Nhà nước năm 2021

Chiến lược này đưa ra một kế hoạch chi tiết về cách thức, đến năm 2050, chúng ta gần như có thể loại bỏ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch đe dọa khí hậu trong khi tiếp tục duy trì và phát triển một nền kinh tế thịnh vượng.
Tiến sĩ Lisa Brown
Giám đốc, Bộ Thương mại Tiểu bang Washington
Báo cáo tóm tắt
Equity
Giao thông
Điện
Các tòa nhà
Mô hình khử cacbon
Ngành và lực lượng lao động
Đọc báo cáo đầy đủ