Các lựa chọn tài trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và đang phát triển

Doanh nghiệp nhỏ cần vốn để phát triển. Thật không may, nhiều chương trình cho vay được thiết kế để phục vụ các doanh nghiệp lớn hơn. Để thu hẹp khoảng cách tài trợ, Bộ Thương mại cung cấp cho doanh nghiệp đang phát triển của bạn một số chương trình cho vay có thể giúp bạn mua thiết bị mới, cải tạo, mở rộng hoặc xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ phát triển sản phẩm giai đoạn đầu hoặc tái sử dụng các tài sản đã bị bỏ hoang hoặc sử dụng kém do các vấn đề môi trường .

Để có danh sách đầy đủ các cơ hội tài trợ cho phát triển kinh tế và cộng đồng có sẵn thông qua Bộ Thương mại, truy cập trang này.

Nữ doanh nhân trẻ xem lại báo cáo tài chính

Để giải quyết tác động của đại dịch đối với các doanh nghiệp nhỏ trên toàn tiểu bang, Bộ Thương mại định kỳ cung cấp cho Working Washington và các khoản tài trợ khác để giúp các doanh nghiệp này phục hồi, xây dựng lại và khởi động lại.

Nhân viên công ty xuất khẩu kiểm đếm pallet trước khi vận chuyển

Được tài trợ một phần bởi khoản trợ cấp của Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ, Chương trình Phiếu xuất khẩu giúp các doanh nghiệp nhỏ bù đắp một số chi phí (lên đến 5,000 đô la) để tham gia vào hoạt động kinh doanh xuất khẩu hoặc mở rộng sang các thị trường quốc tế mới, chẳng hạn như triển lãm thương mại hoặc phí sứ mệnh thương mại, du lịch hoặc chi phí thuê biên dịch, phiên dịch.

Các nhà thầu đặt đường ống để cải thiện cơ sở hạ tầng cộng đồng

Cơ sở hạ tầng là thành phần thiết yếu để tạo ra sức sống và tăng trưởng kinh tế. Để mở rộng và phát triển, các doanh nghiệp cần đường, cảng, nước, điện và kết nối. Để cung cấp cơ sở hạ tầng quan trọng này, Ban Phục hồi Kinh tế Cộng đồng (CERB) tài trợ cho nhiều dự án không chỉ tăng cường sức mạnh cộng đồng trên toàn tiểu bang mà còn tạo ra hơn 34,000 việc làm trong quá trình này.

Máy xúc đổ chất bẩn tại địa điểm dọn dẹp cho dự án Brownfields

Brownfields được thiết kế để cung cấp tài chính cho các tài sản cần dọn dẹp và cải tạo rộng rãi do ô nhiễm. Liên minh Brownfields, tổ chức cung cấp tùy chọn cấp vốn lãi suất thấp này, cũng có thể làm việc với các chủ sở hữu và nhà phát triển để hợp lý hóa việc cho phép ở cấp địa phương, khu vực và quốc gia.