Thông báo về khả năng tài trợ cho việc di dời nhà di động ở Quận Nam King

  • Tháng Tám 22, 2019

Bộ Thương mại đang chấp nhận đơn xin hỗ trợ sở hữu nhà cho các hộ gia đình có thu nhập thấp phải di dời do đóng cửa hoặc chuyển đổi nhà được sản xuất hoặc di động ở phía nam Quận King.

Cơ quan Lập pháp Bang Washington năm 2019 đã trích 2 triệu đô la để hỗ trợ quyền sở hữu nhà cho các hộ gia đình có thu nhập thấp phải di dời khỏi các ngôi nhà di động / sản xuất của họ do đóng cửa hoặc chuyển đổi công viên nhà di động hoặc cộng đồng nhà ở được chế tạo ở phía nam Quận King; 1.5 triệu đô la trong số đó chỉ được cung cấp cho những cư dân có thu nhập thấp di dời khỏi Firs Mobile Home Park ở SeaTac, Washington.

Mô hình Thông báo về khả năng tài trợ (NOFA), tài liệu đăng ký và thông tin khác về cơ hội này có sẵn trên trang web của Quỹ Tín thác Nhà ở tại:
https://www.commerce.wa.gov/building-infrastructure/housing/housing-trust-fund/applying-to-the-housing-trust-fund/

Chia sẻ bài viết này