Tài nguyên & Đào tạo

Các nguồn lực và đào tạo để giúp điều hướng Quỹ Tín thác Nhà ở và các chương trình đi kèm. 

2021-2023 Chiếm đoạt hai năm một lần

2021-2023 Tính sẵn có và thời gian tài trợ của HTF

Tổng quan về nguồn tài trợ hiện có thông qua chương trình Quỹ Tín thác Nhà ở, các mốc thời gian áp dụng cho từng nguồn tài trợ và quy trình chung để áp dụng cho giai đoạn 2021-2023 hai năm.

Video sắp ra mắt!

Các khóa đào tạo về hội thảo ứng dụng năm 2021

Dự án đa gia đình / cho thuê

Hướng dẫn cách hoàn thành đơn đăng ký năm 2021 và các tiêu chí được sử dụng để đánh giá đơn đăng ký cho các dự án nhà ở cho thuê / cho thuê tìm kiếm nguồn vốn.

Dự án sở hữu nhà

Hướng dẫn cách hoàn thành đơn đăng ký năm 2021 và các tiêu chí được sử dụng để đánh giá đơn đăng ký cho các dự án nhà ở cho chủ sở hữu tìm kiếm nguồn vốn.

Dự án Nhà ở Cộng đồng & Nhà nhỏ kiểu nông thôn

Hướng dẫn cách hoàn thành đơn đăng ký năm 2021 và các tiêu chí được sử dụng để đánh giá đơn đăng ký cho các dự án nhà ở cộng đồng và nhà ở cộng đồng tìm kiếm nguồn vốn.

Hãy theo dõi để biết thêm!

Nhiều video đào tạo hơn sẽ được xuất bản. Vui lòng kiểm tra lại thường xuyên.