Tài nguyên Quản lý Tài sản - Bộ Thương mại Tiểu bang Washington

Thương mại cung cấp các liên kết sau để tham khảo. Sự bao gồm không chứng thực đồng đều các sản phẩm được đề cập.

Luật giảm nhẹ cho chủ đất của tiểu bang Washington (RCW 43.31.605) có hiệu lực vào ngày 7 tháng 2018 năm 1,000 để cung cấp cho chủ nhà một động lực và an ninh bổ sung để làm việc với người thuê nhận hỗ trợ cho thuê. Chương trình cung cấp tới $ 5,000 cho chủ nhà để hoàn trả cho một số nâng cấp khi chuyển đến có thể được yêu cầu, mất tiền thuê nhà lên đến mười bốn ngày và lên đến $ XNUMX cho những thiệt hại đủ điều kiện do người thuê gây ra trong quá trình thuê nhà. 

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Chương trình Giảm nhẹ cho Chủ nhà (wa.gov).