Nhóm tư vấn chính sách

Nhóm Tư vấn Chính sách (PAT) đại diện cho một loạt các nhóm lợi ích bao gồm cộng đồng phát triển nhà ở thu nhập thấp.

Nhóm hoạt động như một tiểu ban của Thống đốc Ban Cố vấn Nhà ở Giá cả phải chăng (AHAB). Mục đích của nó là định kỳ xem xét các chính sách và thủ tục hành chính liên quan đến chương trình Quỹ Tín thác Nhà ở và đưa ra các khuyến nghị cho Bộ Thương mại và AHAB.

Các cuộc họp được tổ chức hàng quý hoặc theo quyết định của chủ tọa và Giám đốc quản lý Đơn vị Tài chính Nhà ở. Họ mở cửa cho tất cả các bên quan tâm.

Ngày họp 2021

Ngày 3 tháng 9, 30:12 sáng - 00:XNUMX trưa,  thông qua sự tham gia từ xa
Ngày 2 tháng 9, 30:12 sáng - 00:XNUMX chiều, thông qua sự tham gia từ xa
Ngày 4 tháng 9, 30:12 sáng - 00:XNUMX trưa,  thông qua sự tham gia từ xa
Ngày 1 tháng 9, 30:12 sáng - 00:XNUMX trưa,  thông qua sự tham gia từ xa