Tu’un Savi

Á xíniñú’u-ún ná chintieé-na̠ xí’in-ún ná cha’vi-ún kuénta ve’e-ún?

Átu köníkuvi cha’vi-ún kuénta ñu̠’u ntáyé’e̠ ve’e-ún, á kuénta gas, á kuénta ti̠kuǐi chi vichin xíku̠n kue̠’e̠, ra vichin íyo na̠ kuvi chintieé tá’án xí’in-ún.

Ná ka̠’a̠n-ún xí’in na̠ kuénta ikán. Ná ntaka̠tú‘un-ún xí‘in-na̠ u̠vi̠ tu̠‘un:

  • Á kuvi chintieé tá’án-na̠ xí’in-ún xa̠’á kuénta-ún?
  • Á kuvi cha’vi tóo-ún xǔ’un xa̠ níka-ún xí’in-na̠?

Átu köxíni̠-ún ntukú-ún número compañía ñu̠’u á gas, á ti̠kuǐi? Ná tiaa-ún dirección ve’e-ún nu̠ú tutu internet yó’o: https://www.commerce.wa.gov/utility-assistance/.

Átu kuvi chintieé tá’án na̠ vechiñu federal ná cha’vi-na̠ sava kuénta ve’e-ún.

Tá kunta̠a̠ ini-na̠ na̠xa sákanáa na̠ ve’e-ún, kuvi kunta̠a̠ ini-na̠ átu kuvi cha’vi na̠ vechiñu federal kuénta-ún xí’in ña̠’a naní “LIHEAP” (chá’vi-na̠ kuénta ñu̠’u na̠ yuví na̠ ntá’vi kúú-na̠ chi lo’o va sákanáa-na̠). Vichin va, saá tu kuvi cha’vi-na̠ kuénta ti̠kuǐi na̠ yuví. Ná kunta̠a̠ ini-ún na̠xa kuvi sákanáa na̠ yuví:

  • Nta̠a̠ 1 ntáa na̠ yuví = sákanáa-na̠ lo’o ka $1,595 tá yo̠ó á lo’o ka $19,140 tá kui̠ya̠
  • Nta̠a̠ 2 ntáa na̠ yuví = sákanáa-na̠ lo’o ka $2,155 tá yo̠ó á lo’o ka $26,860 tá kui̠ya̠
  • Nta̠a̠ 4 ntáa na̠ yuví = sákanáa-na̠ lo’o ka $3,275 tá yo̠ó á lo’o ka $39,300 tá kui̠ya

Átu kûni̠-ún kunta̠a̠ ini-ún xa̠’á-ña̠, ná ka̠’a̠n-ún xí’in número 2-1-1 á ka̠’a̠n-ún xí’in na̠ sáchiñu ve’e nu̠ú chintieé tá’án xí’in na̠ ntá’vi, ve’e yachin ntée-ntó. Xí’in tutu internet yó’o kuvi ntukú-ún ve’e ikán: https://fortress.wa.gov/com/liheappublic/Map.aspx

Íyo iinka na̠ yuví na̠ kuvi chintieé tá’án-na̠ xí’in-ún xa̠’á kuénta-ún. Ná ka̠’a̠n-ún xí’in número 2-1-1 ná kunta̠a̠ ini-ún xa̠’á-ña̠.

Vichin xíku̠n kue̠’e̠ ra ikán íyo kua̠’á na̠ yuví ntée-na̠ Washington na̠ kökuvi cha’vi-na̠ kuénta-na̠. Íyo na̠ kuvi chintieé tá’án-na̠ xí’in-ún. Ná ka̠’a̠n-ún xí’in número 2-1-1 saá kuvi ka̠’a̠n-ún xí’in iin na̠ yuví xa̠’á na̠xa kuvi cha’vi-na̠ xi̠tǒ’o ve’e-ún á xa̠’á ña̠’a kuxi-ún á kuénta internet, á iinka ña̠’a xíniñú’u-ún.

Last Updated 2021-06