ကညီ ကျိာ်

လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢတၢ်ဟ့ၣ်နတၢ်ဘူးတၢ်လဲတဖၣ်အဂီၢ်ဧါႋ

နဟ့ၣ်ဘၣ်နလီမ့ၣ်အူပှ့ၤ ဂာ်အပှ့ၤ မ့တမ့ၢ် ထံပှ့ၤတန့ၢ် ဖဲ COVID-19 တၢ်ဆါသတြိာ်ကတီၢ်အံၤ တၢ်မၤစၢၤအိၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႋ

ကိးလီတဲစိဆူန ဟံၣ်ဃီတၢ်စူးကါကဲဘျုးအခီပနံာ်တက့ၢ်ႋ သံကွၢ်တၢ်သံကွၢ်ခံထံၣ်အံၤ-

  • မ့ၢ်နကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲဒီးတၢ်မၤစၢၤအတၢ်တိာ်ကျဲၤမနုၤတဖၣ်လဲၣ်ႋ
  • မ့ၢ်နရဲၣ်ကျဲၤပာ်လီၤဘၣ်တၢ်ဘူးတၢ်လဲအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢထီၣ်ကမၢ်အပူၤကွံာ်ဂီၢ်သ့ဧါႋ

လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢတၢ်ဆဲးကျၢဘၣ်နတၢ်စူးကါကဲဘျုးလီမ့ၣ်အူ န့ဆၢၣ်ဂာ်သ၀ံ မ့တမ့ၢ် ထံဧိၤနိဧိၤအဂီၢ်ဧါႋ ဒိလီၤနလီၢ်အိၣ်ဆိးထံးလၢဟီၣ်ခိၣ်ဂီၤပူၤဖဲကဘျံးပၤအံၤ-
https://www.commerce.wa.gov/utility-assistance/

နကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲလၢကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢအဟ့ၣ်စှၤပှၤတၢ်ဘူးတၢ်လဲတဖၣ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ် နကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲဒီးကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ တၢ်ကိးလၢ “LIHEAP” (ပှၤကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်စှၤ ဟံၣ်ဂီၢ်တၢ်ဂံၢ်သဟီၣ်တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ) န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်တိာ်ကျဲၤဒ်သိးသိး လၢအသီတခါ လၢထံပှ့ၤဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်ပတီၢ်လၢကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲအဒိတဖၣ်
တနီၤ-

  • ဟံၣ်ဖိဃီဖိနီၢ် 1 ဂၤ = ကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်တလါစှၤန့ၢ် $1,595 မ့တမ့ၢ် တနံၣ် $19,140
  • ဟံၣ်ဖိဃီဖိနီၢ် 2 ဂၤ = ကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်တလါစှၤန့ၢ် $2,155 မ့တမ့ၢ် တနံၣ် $26,860
  • ဟံၣ်ဖိဃီဖိနီၢ် 4 ဂၤ = ကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်တလါစှၤန့ၢ် $3,275 မ့တမ့ၢ် တနံၣ် $39,300

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂုၤဂၤ, ကိးလီတဲစိ 2-1-1 မ့တမ့ၢ် ကိးလီတဲစိဆူ လီၢ်က၀ီၤ “ပှၤတ၀ၢတၢ်ဟံးဂ့ၢ်၀ီကရၢ” ဖဲတအိၣ်ဆိးအလီၢ်တက့ၢ်ႋ စူးကါဟီၣ်ခိၣ်ဂီၤအံၤလၢကဃုကွၢ်တၢ်ဆဲးကျၢအီၤအဂ့ၢ်အကျိၤ- https://fortress.wa.gov/com/liheappublic/Map.aspx

အိၣ်ဒီးတၢ်အိၣ်ယၢၤအဂုၤဂၤတဖၣ်လၢကမၤစၢၤဘၣ်တၢ်ဘူးတၢ်လဲအဂုၤဂၤအဂီၢ်လီၤႋ ကိးလီတဲစိ 2-1-1 လၢကသံကွၢ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတက့ၢ်ႋ

တၢ်ဆါသတြိာ်ဒုးအိၣ်ကတီၢ်ကွံာ်ပှၤအါဂၤလၢ Washington ပူၤဃုာ်ဒီးလံာ်ဃ့စ့တဖၣ်လၢထံစိကွၢ်ဖျါအီၤတ
သ့လီၤႋ တမ့ၢ်နအိၣ်ထဲတဂၤဘၣ်ႋ ကိးလီတဲစိ 2-1-1 ဒ်သိးကစံးကတိၤဘၣ်တၢ်ဒီးပှၤတဂၤဂၤလၢအဆဲး
ကျၢန့ၢ်နၤဆူတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် လၢမၤစၢၤဘၣ်ပှၤလၢတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဘူးတၢ်လဲအဂီၢ် ဒ်အမ့ၢ် ဟံၣ်လဲ တၢ်အီၣ်တၢ်အီ ပှာ်ယဲၤဒီးအဂုၤဂၤတက့ၢ်ႋ

Last Updated 2021-06