Lus Hmoob

Puas xav tau kev pab them koj cov nqi kev siv hauv vaj tse?

Yog tias koj tsis tuaj yeem them koj cov nqi hluav taws xob, roj nkev los sis dej nyob rau lub sij hawm muaj tus kab mob sib kis ntawm tus kab mob COVID-19 tau, yuav muaj kev pab cuam rau qhov no.

Hu rau koj lub tuam txhab pab them nqi siv hauv vaj tse. Nug ob lo lus nug no:

  • Cov khoos kas pab cuam dab tsi uas koj tsim nyog tau txais rau?
  • Koj tuaj yeem tsim txoj phiaj xwm them nqi ntawm koj cov nyiaj tshuav tsis tau them yav dhau los?

Paus xav tau kev pab tiv tauj rau koj cov nqi siv hluav taws xob, roj nkev los sis dej siv? Sau koj qhov chaw nyob rau hauv daim pheem thib ntawm nplooj ntawv no: https://www.commerce.wa.gov/utility-assistance/.

Tej zaum koj yuav tsim nyog tau txais rau tsoom fwv lub khoos kas pab cuam uas pab tib neeg them nqi siv hauv vaj tse.

Nws nce rau ntawm koj cov nyiaj khwv tau los, tej zuam koj yuav tsim nyog tau txais kev pab los ntawm tsoom fwv lub khoos kas hu ua “LIHEAP” (kev pab cuam hluav taws xob rau cov tsev neeg khwv tau nyiaj tsawg). Ib lub khoos kas tshiab, zoo sib xws rau kev pab them cov nqi dej tab tom tau txais kev txhim kho. Qhov no yog ob peb qhov piv txwv ntawm cov qib nyiaj khwv tau los uas tsim nyog tau txais:

  • Tsev neeg qhov loj-me uas yog 1 tus neeg = tau nyiaj tsawg dua $1,595 toj ib hlis los sis $19,140 tauj ib xyoos.
  • Tsev neeg qhov loj-me uas yog 2 tus neeg = tau nyiaj tsawg dua $2,155 toj ib hlis los sis $26,860 tauj ib xyoos.
  • Tsev neeg qhov loj-me uas yog 4 tus neeg = tau nyiaj tsawg dua $3,275 toj ib hlis los sis $39,300 tauj ib xyoos.

Yog xav paub ntau ntxiv, hu rau 2-1-1 los sis hu rau “chaw hauj lwm hauv zej zog” nyob hauv cheeb tsam uas koj nyob. Siv daim pheem thib no nrhiav cov ntaub ntawv tiv tauj: https://fortress.wa.gov/com/liheappublic/Map.aspx

Muaj cov chaw muab kev pab cuam nrog lwm cov nqi. Hu rau 2-1-1 rau cov lus qhia ntxiv.

Kev sib kis ntawm tus kab mob kis tau ua rau ntau tus neeg hauv Washington muaj cov ntawv them nqi yam tsis tau xav txog li. Koj tsis yog ib leeg xwb. Hu rau 2-1-1 los tham nrog ib tus neeg uas tuaj yeem txuas koj rau cov khoos kas uas pab tib neeg them nqi xws li cov nqi xauj tsev, khoom noj khoom haus, is taws nem thiab lwm yam ntxiv.

Last Updated 2021-06