Programang Tulong sa Pag-upa ng Treasury (T-RAP)

Ang programa ng tulong sa upa ng Commerce, na pinondohan ng dolyar ng estado at pederal, ay maaaring maiwasan ang pagpapalayas sa pamamagitan ng pagbabayad ng nakaraan na sahod, kasalukuyan at hinaharap na upa para sa mga taong apektado ng pandemya. Makipag-ugnay sa service provider sa iyong lugar para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kung paano ka maaaring mag-aplay para sa tulong.

Ang proklamasyon ng Gobernador 21-09 ay nagdidirekta sa bawat tagapangalaga ng lalawigan na magpatunay sa Kagawaran ng Komersyo kapag ang kanilang programa sa tulong sa pag-upa ay pagpapatakbo, at i-post sa isang lokal na website ang pagpapatunay. Kasama sa talahanayan sa ibaba ang mga link sa nai-post na mga lokal na pagpapatunay.

Kung naghahanap ka ng tulong sa pag-upa, maaaring makatulong ang mga sumusunod na lokal na tagapagbigay ng pabahay. Kung nagkakaproblema ka sa pagtingin sa talahanayan maaari mo mag-click dito upang tingnan ito sa isang bagong window.