Pansamantalang patnubay ng Coronavirus para sa mga programang walang serbisyo sa bahay

  • Marso 7, 2020

Sinusuportahan ng Commerce ang marami sa mga pagsisikap ng estado upang labanan ang kawalan ng tirahan, at ang aming kawani ay nakatanggap ng maraming mga katanungan mula sa mga walang serbisyo na nagbibigay ng serbisyo sa buong estado, na humihingi ng patnubay sa pag-aalaga ng mga kawani, kliyente at panauhin.

Nasa ibaba ang mga link sa paunang gabay ng coronavirus para sa mga walang serbisyo na nagbibigay ng programa sa serbisyo, na binuo ng King County. Nakikipagtulungan kami sa Kagawaran ng Kalusugan ng Estado ng Washington sa mga karagdagang mapagkukunan at patnubay. Kung mayroon kang mga karagdagang katanungan tungkol sa pagsiklab ng coronavirus, inirerekumenda naming makipag-ugnay sa iyong lokal na kagawaran ng kalusugan sa publiko ng Kagawaran ng Kalusugan ng Estado ng Washington sa 1-800-525-0127.

COVID-19 Mga Tip para sa Mga Nagbibigay ng Serbisyo na Walang Bahay (PDF)
Pansamantalang Patnubay sa COVID-19 para sa Mga Nagbibigay ng Serbisyo na Walang Bahay (PDF)
Patnubay sa Paghiwalay ng Tahanan para sa Mga Pamilya at Indibidwal na Nakatira sa
Permanenteng sumusuporta sa Pabahay (PDF)

Ishare ang post na ito