Commerce-Criminal-Penalty-Fines-2014

  • Hunyo 15, 2016

Commerce-Criminal-Penalty-Fines-2014

Multa sa kriminal na parusa na nauugnay sa kalapating mababa ang lipad at komersyal na sekswal na pang-aabuso sa mga menor de edad
(Kabanata 121, Mga Batas ng 2013)

Ishare ang post na ito