Paint-based Paint sa Mga Estado ng Estado ng Washington

Hanggang sa Disyembre 29, 2020, NGAYON ay nasuspinde ang accreditation ng pagsasanay sa Kapaligiran. Ang Mga Sertipiko sa Pagsasanay na inisyu ng NGAYON para sa RRP ay hindi maaaring igalang ng Komersyo hanggang sa karagdagang abiso. Hanggang Enero 29, 2021, ang akreditasyon sa pagsasanay sa EnviroEd sa Washington ay nasuspinde. Ang mga sertipiko ng pagsasanay na inisyu ng EnviroEd para sa Washington para sa RRP ay hindi maaaring igalang ng Commerce hanggang sa karagdagang abiso. Mangyaring makipag-ugnay kay Cynthia Sanderson sa (360) 725-2941 o cynthia.sanderson@commerce.wa.gov para sa mga katanungan tungkol sa bagay na ito.

Mga Programa sa Paint-based Paint

Kinokontrol ng Kagawaran ng Komersyo ang sertipikasyon, akreditasyon, pagpapatupad at pagsunod sa mga kumpanya at indibidwal na dapat gumamit ng ligtas na mga kasanayan sa trabaho kapag nagtatrabaho sa mga paunang bahay noong 1978 o pasilidad na inookupahan ng bata.

Pinangangasiwaan ng Commerce ang dalawang programa na nauugnay sa pinturang batay sa tingga: ang programa sa Pagkukumpuni, Pag-ayos at Pagpipinta (RRP), at ng programang Lead-Base Paint Abatement (LBP).

Ikaw ba, o nais mong maging isang sertipikadong nagpapabago?

Nais mo bang sertipikahin ang iyong kumpanya bilang isang RRP firm upang maisagawa ang mga aktibidad ng pinturang batay sa tingga?

Kung nakatanggap ka ng kabayaran upang maisagawa ang trabaho sa anumang pag-aari ng tirahan o pasilidad na sinakop ng bata na itinayo bago ang 1978, pagkatapos ay dapat kang isang RRP Certified Renovator na may isang matatag na sertipikasyon, o dapat kang magtrabaho para sa isang sertipikadong kumpanya.

Ikaw ba, o nais mong maging, isang manggagawa sa pinturang batay sa tingga, superbisor, inspektor, o tagatasa ng peligro?

Nais mo bang kumpirmahin ang iyong kumpanya bilang isang firm na batay sa tingga na mga aktibidad ng pintura?

Ang mga aktibidad ng pinturang batay sa tingga ay mga aktibidad na idinisenyo upang mabawasan o matanggal ang mga panganib sa pinturang batay sa tingga. Pinamamahalaan ng Programang Mga Aktibidad na Paint Batay sa Lead ang mga indibidwal na nagsasagawa ng pagbawas na batay sa tingga, pangangasiwa sa pagbawas, pag-iinspeksyon ng pinturang batay sa tingga, o mga pagtatasa ng panganib sa pinturang batay sa tingga. Kinakailangan ang mga sertipikasyong ito kapag nais ng mga may-ari ng bahay ang isang inspeksyon na pinturang batay sa tingga, pagtatasa ng peligro kapag sinisiyasat ang mataas na antas ng tingga ng dugo sa mga bata, kung mayroon ang mga panganib na batay sa tingga at kailangang permanenteng matanggal, o para sa mga proyektong pabahay na pinopondohan ng gobyerno.

Mga Link ng Program

Iba pang mga Mapagkukunan ng

Kailangan mo ng tulong?

Pagsunod at Pagpapatupad, Pagkilala sa Pagsasanay:

Senior Officer ng Pagsunod at Pagpapatupad ng Estado ng Estado
Jennifer Caraway
Jennifer.Caraway@commerce.wa.gov
509.220.0058

Opisyal ng Pagsunod at Pagpapatupad
Jane Lunbeck
Jane.Lunbeck@commerce.wa.gov
360.764.9000

certifications:

Dano Summers
Dano.Summers@commerce.wa.gov
360.259.5215
360.725.5088

Program Manager:

Cynthia Sanderson
Cynthia.Sanderson@commerce.wa.gov
360.725.2941