Mga Konseho na Walang Bahay

Ang Washington State Advisory Council on Homelessness (SACH) at ang Interagency Council on Homelessness (ICH) ay nagtatagpulong bawat buwan upang magtulungan at ipaalam ang patakaran ng estado upang wakasan ang kawalan ng tirahan.

Ang SACH ay isang konsehong tagapayo na hinirang ng gobernador. Ito ay nilikha ni Executive Order noong 1994 at binago noong 2015. Ang mga aplikasyon para sa mga tipanan sa mga lupon o komisyon ay maaaring matatagpuan dito.

Ang mga miyembro ng ICH ay mga kinatawan ng ahensya ng estado na hinirang ng mga director ng ahensya. Ang ICH ay nilikha noong 2006 sa batas RCW 43.185C.180.

Iskedyul ng Pagpupulong ng 2021

Enero 21, 2021
Abril 15, 2021
Hulyo 15, 2021
Oktubre 21, 2021

I-email si Kathy Kinard sa kathy.kinard@commerce.wa.gov para sa karagdagang impormasyon tungkol sa isang binagong pulong na naka-iskedyul para sa 2021.

Dokumento ng Pagpupulong ng SACH / ICH

State Advisory Council on Homelessness