Mga Lupon, Komisyon at Konseho

Mga upuan sa komersyo o may hawak ng mga upuan sa maraming mga independiyenteng board ng estado, komisyon at konseho. Nagbibigay din kami ng suporta ng tauhan at pang-administratibo sa mga katawang ito at sa iba pa na nakalista sa kanan.

Affordable Housing Advisory Board (AHAB)

Lupon ng Payo ng Abiso sa Pabahay ng Washington State Pinapayuhan ng (AHAB) ang Kagawaran ng Komersyo tungkol sa mga isyu sa pabahay at pabahay. Ang AHAB ay mayroong 22 miyembro na kumakatawan sa iba't ibang mga interes na nauugnay sa abot-kayang pabahay. Labing siyam na taon ay hinirang ng Gobernador para sa apat na taong termino.

Community Economic Revitalization Board (CERB)

Ang estado Lupong Pangkabuhayan ng Ekonomiya ng Komunidad (CERB) pinopondohan ang mga pagpapahusay sa imprastraktura ng publiko na hinihikayat ang bagong pag-unlad at pagpapalawak ng negosyo. Ang ilang mga halimbawa ng mga proyekto ay may kasamang mga tulay, kalsada, tubig at mga sistema ng alkantarilya, riles ng tren, telecommunication, utilities at pasilidad sa pantalan.

Pangkat ng Pangkatang Gawain ng Pakikipagtulungan sa Bata

Ang Pangkat ng Pangkatang Gawain ng Pakikipagtulungan sa Bata (CCCTF) ay nilikha ng Batas ng Batas ng Estado ng Washington noong 2018 (SHB 2367) upang makabuo ng mga patakaran at rekomendasyon upang mapasigla ang pangangalaga sa bata na suportado ng employer at pagbutihin ang pag-access sa pangangalaga ng bata at kayang bayaran para sa mga empleyado.

Developmental Disability Council (DDC)

Ang Ang Konseho sa Mga Kakayahang Pang-unlad ng Estado ng Washington Ang (DDC) ay matatagpuan sa loob ng Community Services and Housing Division of Commerce, ngunit ito ay isang hiwalay at independiyenteng ahensya ng estado na hinirang ng Gobernador. Ang DDC ay nagtuturo at nagpapayo sa mga lokal, estado at pederal na gumagawa ng patakaran sa mga paksang nauugnay sa mga system na nagsisilbi sa mga kapansanan na lalaki, kababaihan at bata sa Washington.

Lupon ng Public Works

Nilikha sa 1985, ang Lupon ng Public Works ng Estado ng Washington nangangasiwa sa Public Works Assistance Account ng estado. Ang misyon ng Public Works Board ay upang magbigay ng tulong pinansyal at panteknikal sa mga pamayanan ng Washington para sa kritikal na pangkalusugan sa publiko, kaligtasan, at imprastrakturang pangkapaligiran upang suportahan ang sigla ng pamayanan at pang-ekonomiya.

Konseho ng Muling Pagpasok sa Buong Estado

Ang Konseho ng Muling Pagpasok sa Buong Estado ay nilikha noong 2016 upang mapabuti ang kaligtasan ng publiko at mga kinalabasan para sa mga indibidwal na muling pagpasok sa pamayanan.

Pagkamit ng isang Better Life Experience (ABLE) Board

Ang Washington State KAYANG ang namamahala na lupon ay suportado ng Community Services and Housing Division of Commerce, ngunit ito ay isang hiwalay at independiyenteng entity ng estado na ang mga miyembro ng lupon ay hinirang ng Gobernador. Pinapayagan ng ABLE Savings Plan ang mga taong may kapansanan at kanilang pamilya na makatipid para sa mga gastos sa hinaharap nang hindi nawawala ang kanilang mga benepisyo sa estado at federal. 

Pondo ng Pagtitiwala sa Endowment ng Mga Kapansanan sa Pag-unlad (DDETF)

Ang Pondo ng Pagtitiwala sa Endowment ng Mga Kapansanan sa Pag-unlad Ang pamamahala ng lupon (DDETF) ay suportado ng Community Services and Housing Division of Commerce, ngunit ito ay isang hiwalay at independiyenteng entity ng estado na ang mga miyembro ng lupon ay hinirang ng Gobernador. Ang DDETF ay isang espesyal na pangangailangan ng tiwala upang makatulong na gawing simple at abot-kayang para sa mga indibidwal na may mga kapansanan.