Deeqda Barnaamijka Hoyga

Deeqda Barnaamijka Hoyga wuxuu maalgeliyaa habab loo siman yahay oo hal abuur leh si loo horumariyo ama loo ballaariyo barnaamijyada hoyga loona keeno dadka gudaha si dhakhso leh uga baxaan kaqeybgalayaasha guryaha joogtada ah iyo meelaha wanaagsan.

Barnaamijyadu waxay dejinayaan istiraatiijiyado si loo hubiyo helitaanka sinnaanta sinnaanta iyo natiijooyinka midab-takoorka ee sinnaanta marka laga baxo hoyga, siinta wacyigalin shakhsiyaadka aan dahsooneyn iyo bixinta adeegyo diirada saaraya deganaanshaha

Tilmaamaha Barnaamijka Hoyga (PDF)
Warbixinta Ku-meelgaarka ah ee Barnaamijka Hoyga (PDF)
Foomka Waajibka Bixinta Barnaamijka Hoyga (Erey)
Foomka Waajibka Bixinta Barnaamijka Hoyga - Isbaanish (Erey)
Foomamka Oggolaanshaha Xogta ee HMIS iyo Waxyaabo Kale
Barnaamijka Hoyga Su'aalaha iyo Jawaabaha (PDF)