มีความช่วยเหลือด้านค่าเช่าในช่วงโควิด-19

หากค่าเช่าของคุณเลยกำหนดแล้วหรือคุณมีความเสี่ยงที่จะถูกเชิญออกคุณมีสามทางเลือก

  • ความช่วยเหลือด้านค่าเช่า องค์กรท้องถิ่นที่มีอยู่ทั่วรัฐกำลังเสนอความช่วยเหลือด้านค่าเช่า คุณหรือเจ้าของบ้านเช่ าสามารถติดต่อองค์กรท้องถิ่นในเขตของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการได้

    รายชื่อผู้ให้บริการช่วยเหลือด้านค่าเช่า: https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/homelessness/eviction-rent-assistance-program/

    หากคุณเป็นผู้เช่าที่มีอายุต่ำกว่า 25 ปีโปรดติดต่อผู้ให้บริการโครงการความช่วยเหลือการถูกเชิญออกจากห้ องเช่าสำหรับคนหนุ่มสาวและเยาวชนในพื้นที่ รายชื่อ: https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/homelessness/youth-and-young-adult-eviction-rent-assistance-program/

  • โครงการแก้ไขปัญหาการถูกเชิญออกจากห้องเช่า คุณหรือเจ้าของบ้านเช่าสามารถติดต่อศูนย์ระงับข้อพิพ าทประจำท้องถิ่นในเขตที่คุณอาศัยอยู่ ศูนย์เหล่านี้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการถูกเชิญออกจากห้องเช่าได้ รายชื่อ: org/locations

  • โครงการสิทธิที่จะปรึกษาทนายความตามกฎหมาย ผู้เช่าที่ได้รับการช่วยเหลือสาธารณะหรือที่มีรายได้ต่ำมากกล่าวคื อรายได้ต่อปี $25,760 สำหรับบุคคลธรรมดา หรือ $53,000 สำหรับครอบครัวสี่คนสามารถทำงานร่วมกับทนายความไ ด้ฟรีในระหว่างการดำเนินคดีฟ้องเชิญผู้เช่าออก ติดต่อสายด่วนคัดกรองการคุ้มครองการถูกเชิญออกจากห้องเช่ าที่หมายเลข 855-657-8387 หรือสมัครทางออนไลน์ที่ org/apply-online

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากอัยการสูงสุดของรัฐ

Office of the Attorney General (สำนักงานอัยการสูงสุด) กำลังจัดเตรียมข้อมูลทางกฎหมายและนโยบายเพิ่มเติมเกี่ยวกั บโครงการเหล่านี้และปัญหาอื่นๆของผู้ให้เช่าหรือเจ้าของบ้านเช่าในหลายภาษาที่ atg.wa.gov/landlord-tenant

โทรติดต่อ 2-1-1 เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ

เข้าไปที่ wa211.org หรือโทรติดต่อ 2-1-1 เพื่อพูดคุยกับผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเพื่อช่วยผู้คนชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างเช่นบิลค่าไฟฟ้าอาหาร บรอดแบนด์ ฯลฯ

Last Updated 2021-10