COVID-19 ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਰਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।

  • ਕਿਰਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

    ਕਿਰਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ: https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/homelessness/eviction-rent-assistance-program/

    ਜੇ ਤੁਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਯੂਥ ਐਂਡ ਯੰਗ ਬਾਲਗ ਬੇਦਖਲੀ ਕਿਰਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸੂਚੀ: https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/homelessness/youth-and-young-adult-eviction-rent-assistance-program/

  • ਇਵਿਕਸ਼ਨ ਰੈਜ਼ੋਲਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਉਸ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਝਗੜੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਚੀ: org/locations

  • ਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਹਨ – ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ $25,760 ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ $53,000 – ਬੇਦਖਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਵਿਕੇਸ਼ਨ ਡਿਫੈਂਸ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਲਾਈਨ ਨਾਲ 855-657-8387 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ org/apply-online ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ।

ਰਾਜ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

Office of the Attorney General (ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਦਫਤਰ)atg.wa.gov/landlord-tenant ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ-ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 2-1-1 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

wa211.org ‘ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 2-1-1 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਬਿੱਲਾਂ, ਭੋਜਨ, ਬਰੌਡਬੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Last Updated 2021-10