Deeggarsi kiraayii yeroo COVID-19 ni jira

Yoo yeroon kiraa darbe yookiin sodaa dirqiin gadi dhiisuu isin muudate, filannoowwan sadi qabdan.

  • DEEGGARSA KIREESSUU. Dhaabbileen biyya keessaa deeggarsa kireeffamu dhiyeessuu irratti gargaarsa ni kennu. Odeeffannoo akkaataa itti tajaajilli gaafatamu ofii yookiin karaa Kireessaa keessanii dhaabbilee kutaa bulchiinsaa isinitti dhiyoo keessatti argaman qunnamuun beekuu dandeessu.

    Tarree dhiyeessitoota deeggarsa kireeffamuu: https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/homelessness/eviction-rent-assistance-program/

    Yoo umriin kireeffataa wagga 25 gadi ta’e, Sagantaa dhiyeessa deeggarsa kiraa kan ijoollee fi dargaggoota baraaruuf naannootti argamu qunnamuudha. Tarree: https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/homelessness/youth-and-young-adult-eviction-rent-assistance-program/

  • SAGANTAA FURMAATA DIRQIIN GADI- DHIISISUU. Ati yookiiin kireessaan keessan buufata waldhabdeen itti furamu kan kutaa bulchiinsa keessa jiraattaan keessatti argaman qunnamuu ni dandeessu. Buufataaleen kunis waldhabdee dirqiin gadi dhiisisuun walqabatan furuuf gargaarsa ni kennu. Tarree:org/locations

  • SAGANTAA ABUKKAATTOO SEERAA. Kireeffattoonni gargaarsa hawaasummaa fudhatan yookiin galii baay’ee gadi aanaa — $25,760 waggaatti dhuunfaan yookiin $53,000 maatii afuriin – wayita dhimmi dirqiin gadi- dhiisisuu seeraan ilaalamaa jiru kaffaltii tokko malee bilisaan abbaa seeraa wajjin hojjechuu ni danda’u. Sarara Calallii Ittisaa Dirqiin gadi-dhiisisuu 855-657-8387 irratti bilbiluun yookiin karaa marsariitii org/apply-online irratti galmaa’uu ni dandeessu.

Dabalataan Abbaa Alangee waliigalaa irraa baradhaa

Office of the Attorney General (Biiroon Abukaatoo Waliigalaa) dhimmoota seeraa dabalataa fi odeeffannoo imaammata waa’ee sagantaa kanaa afaanota baay’een akkasumas dhimmoota kireessaa-kireeffataa kan biroo karaa marsariitii atg.wa.gov/landlord-tenant ni kenna.

Odeeffannoo baasiiwwan biroo argachuuf gara 2-1-1 bilbilaa

Karaa marsariitii wa211.org yookiin gara 2-1-1 bilbiluun nama odeeffannoo kaffaltii namoonni wantoota akka anniisaa, nyaataa, tajaajila interneetii fi kkf. raawwatan beekuu.

Last Updated 2021-10