कोभिड-19 भाडा सहायता उपलब्ध छ

यदि तपाईं आफ्नो भाँडाको बक्यौता पर गरीसक्नु भएको छ वा घरबाट निकालिदिने खतरा छ भने, तपाईंसँग तीनवटा विकल्पहरू छन्।

  • भाडा सहयोग। राज्य भरका स्थानीय संगठनहरूले भाँडा सहायता प्रदान गर्न मद्दत गरिरहेका छन्। तपाइँ वा तपाइँको जग्गाधनीले कसरी आवेदन गर्ने भन्ने बारे जानकारीको लागि तपाइँको काउन्टीमा स्थानीय संगठनलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।

    भाडा सहायता प्रदायकहरूको सूची: https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/homelessness/eviction-rent-assistance-program/

    यदि तपाईं 25 वर्षमुनिका भाडादार हुनुहुन्छ भने, स्थानीय युवा तथा युवा वयस्क निष्कासन भाडा सहायता कार्यक्रम प्रदायकसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। सूची: https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/homelessness/youth-and-young-adult-eviction-rent-assistance-program/ 

  • निकास रिजोल्युसन कार्यक्रम। तपाईं वा तपाईंको जग्गाधनीले तपाईं बस्ने प्रान्तको तपाईंको स्थानीय विवाद समाधान केन्द्रमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यी केन्द्रहरूले घरबाट निकालिदिने सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न मदत गर्न सक्छ। सूची: org/locations

  • कानुनी कार्यक्रमको लागि सल्लाह लिने अधिकार। सार्वजनिक सहायता प्राप्त गर्ने वा धेरै कम आय भएका भाडादार – एक व्यक्तिको लागि — $25,760 वार्षिक आय वा चार जनाको परिवारको लागि $53,000 – निष्कासन कार्यवाहीको दौडान वकिलसँग निःशुल्क काम गर्न सक्छन्। 855-657-8387 मा निकास रक्षा स्क्रिनिङ लाइन लाई सम्पर्क गर्नुहोस् वा org/apply-online मा अनलाइन आवेदन गर्नुहोस्।

राज्य महान्यायाधिवक्ताबाट थप कुरा सिक्नुहोस्

atg.wa.gov/landlord-tenant मा Office of the Attorney General (महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय)ले यी कार्यक्रमहरू र अन्य जग्गाधनी-भाडादार मुद्दाहरूको बारेमा विभिन्न भाषामा थप कानूनी तथा नीतिगत जानकारी प्रदान गरिरहेको छ।

अन्य खर्च को सहायता को जानकारीको लागि 2-1-1 फोन गर्नुहोस्

wa211.org मा जानुहोस् वा उर्जा बिल, खाद्य, ब्रोडब्याण्ड र थप जस्ता कुराहरूका लागि मानिसलाई भुक्तानी गर्नमा मद्दत गर्न जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने कोहीसँग बोल्न 2-1-1 मा कल गर्नुहोस्।

Last Updated 2021-10