Íyo na̠ kuvi chintieé tá’án xí’in-ún átu kökuvi cha’vi-ún xa̠’á ve’e nu̠ú íyo-ún saá chi xíka kue̠’e̠ COVID-19

Átu níka-ún xǔ’un xa̠’á ve’e nu̠ú íyo-ún ra átu ntí’i ini-ún chi kúni̠ na̠ xi̠tǒ’o taxín-na̠ yó’o̠, ná kunta̠a̠ ini-ún ña̠ íyo u̠ni̠ ichí.

  • ÍYO NA̠ KUVI CHINTIEÉ TÁ‘ÁN-NA̠ XÍ‘IN-ÚN NÁ CHA‘VI-ÚN XA̠‘Á VE‘E NU̠Ú ÍYO-ÚN. Íyo kua̠‘á ve‘e nu̠ú estado yó‘o nu̠ú kuvi chintieé tá‘án-na̠ xí‘in na̠ yuví ná cha‘vi-na̠ xa̠‘á ve‘e nu̠ú ntée-na̠. Kuvi ka̠‘a̠n-ún xí‘in-na̠ ná kunta̠a̠ ini-ún na̠xa kuvi sákutú-ún tutu ná chintieé tá‘án-na̠ xí‘in-ún ra saá tu kuvi ka̠‘a̠n na̠ xi̠tǒ‘o ve‘e-ún xí‘in-na̠.

    Yó‘o íyo tutu ña̠ ká‘a̠n xa̠‘á tá iin ve‘e nu̠ú chíntieé tá‘án-na̠ xí‘in na̠ yuví: https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/homelessness/eviction-rent-assistance-program/

    Átu kúma̠ní xi̠nu-ún 25 kui̠ya̠, ná ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ ve‘e nu̠ú chíntieé tá‘án-na̠ xí‘in na̠ kuáchi ra xí‘in na̠ îtiá ná cha‘vi-na̠ xa̠‘á ve‘e nu̠ú ntée-na̠. Yó‘o íyo tutu ña̠ ká‘a̠n xa̠‘á-ña̠: https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/homelessness/youth-and-young-adult-eviction-rent-assistance-program/

  • ÍYO VE‘E NU̠Ú CHÍNTIEÉ TÁ‘ÁN-NA̠ XÍ‘IN NA̠ YUVÍ NÁ KOO YU‘Ú-NA̠. Kuvi ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ ve‘e nu̠ú chíntieé tá‘án-na̠ xí‘in na̠ yuví ná koo yu‘ú-na̠ ra saá tu kuvi ka̠‘a̠n na̠ xi̠tǒ‘o ve‘e-ún xí‘in-na̠. Íyo ve‘e ikán ntisaá condado. Na̠ ve‘e ikán kuvi chintieé tá‘án-na̠ xí‘in na̠ yuví tá kúni̠ na̠ xi̠tǒ‘o taxín-na̠-na̠. Yó‘o íyo tutu ña̠ ká‘a̠n xa̠‘á-ña̠: org/locations

  • ÍYO NA̠ KUVI KUNTICHI-NA̠ XA̠‘Á-ÚN NU̠Ú NA̠ NTÍSO CHIÑU ÑUU YÓ‘O. Na̠ yuví na̠ ntáki‘in estampilla á iinka xǔ‘un ña̠ táxi na̠ vechiñu xí‘in na̠ yuví na̠ ntá‘vi – na̠ sákanáa lo‘o ka $25,760 xa̠‘á iin na̠ yuví á $53,000 xa̠‘á ko̠mí na̠ yuví – kuvi ntukú-na̠ ná chintieé tá‘án iin abogado xí‘in-na̠ átu ntúkú na̠ xi̠tǒ‘o ve‘e-ún ná taxín na̠ vechiñu yó‘o̠. Ná ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ xí‘in número 855-657-8387 á sákutú-ún tutu nu̠ú internet xí‘in tutu yó‘o org/apply-online.

Ná ka‘vi-ún tutu internet na̠ xi̠kua̠‘á nu̠ú na̠ íntichi xa̠‘á ña̠ vechiñu estado yó‘o

Tia̠a na̠ Office of the Attorney General (na̠ sáchiñu xí‘in na̠ xikua̠‘á nu̠ú na̠ íntichi xa̠‘á ña̠ vechiñu) kua̠‘á tutu xa̠‘á tu̠‘un na̠ vechiñu ra tia̠a-na̠-ña̠ xí‘in kua̠‘á tu̠‘un ká‘a̠n na̠ yuví. Tutu ikán ká‘a̠n xa̠‘á ntisaá ña̠ yó‘o xí‘in xa̠‘á ntiǎyu na̠ chá‘vi ntée-na̠ ve‘e iinka na̠ yuví. Kuvi ka‘vi-ún tutu-na̠ yó‘o atg.wa.gov/landlord-tenant.

Ná ka̠‘a̠n-ún xí‘in número 2-1-1 xa̠‘á iinka kuénta ña̠ kökúvi cha‘vi-ún

Ná ka‘vi-ún tutu internet wa211.org á ka̠‘a̠n-ún xí‘in número 2-1-1 ra saá kuvi ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ yuví na̠ kuvi kachi-na̠ yoo kúú na̠ kuvi chintieé tá‘án-na̠ xí‘in-ún ná cha‘vi-ún xa̠‘á ña̠‘a tá tu̠‘un ñu‘u ntáye̠‘e̠ nu̠ú-ún chin ña̠‘a kuxi-ún chin kuénta internet chin tá kúú nti‘i ña̠‘a xíniñú‘u-ún.

Last Updated 2021-10