មានផ្តល់ជំនួយថ្លៃឈ្នួលផ្ទះក្នុងអំឡុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19

ប្រសិនបើអ្នកហួសថ្ងៃកំណត់បង់ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះរបស់អ្នក ឬប្រឈមហានិភ័យនឹងការបណ្តេញចេញ អ្នកមានជម្រើសបី។

  • ជំនួយថ្លៃឈ្នួលផ្ទះ។ អង្គការក្នុងតំបន់នៅទូទាំងរដ្ឋកំពុងតែជួយផ្តល់ជំនួយថ្លៃឈ្នួលផ្ទះ។ អ្នក ឬម្ចាស់ផ្ទះរបស់ អ្នកអាចទាក់ទងអង្គការក្នុងតំបន់នៅក្នុងខោនធីរបស់អ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានអំពីរបៀបដាក់ពាក្យសុំ។

    បញ្ជីឈ្មោះអ្នកផ្តល់ជំនួយថ្លៃឈ្នួលផ្ទះ៖ https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/homelessness/eviction-rent-assistance-program/

    ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកជួលផ្ទះដែលមានអាយុក្រោម 25 ឆ្នាំ សូមទាក់ទងអ្នកផ្តល់កម្មវិធីជំនួយថ្លៃ ឈ្នួលផ្ទះសម្រាប់ករណីបណ្តេញចេញមនុស្សពេញវ័យ និងយុវជនក្នុងតំបន់។ បញ្ជីឈ្មោះ៖ https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/homelessness/youth-and-young-adult-eviction-rent-assistance-program/
     
  • កម្មវិធីដំណោះស្រាយការបណ្តេញចេញ។ អ្នក ឬម្ចាស់ផ្ទះរបស់អ្នកអាចទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលដំណោះស្រាយ ទំនាស់ក្នុងតំបន់របស់អ្នកបាននៅក្នុងខោនធីដែលអ្នករស់នៅ មជ្ឈមណ្ឌលទាំងនេះអាចជួយដោះ ស្រាយបញ្ហាទាក់ទងនឹងការបណ្តេញចេញបាន។ បញ្ជីឈ្មោះ៖ org/locations

  • សិទ្ធិក្នុងការពិគ្រោះកម្មវិធីផ្លូវច្បាប់។ អ្នកជួលផ្ទះដែលទទួលបានជំនួយសាធារណៈ ឬដែលមានប្រាក់ ចំណូលទាបខ្លាំង — ប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំចំនួន $25,760 សម្រាប់ឯកតបុគ្គល ឬ $53,000 សម្រាប់ក្រុម គ្រួសារដែលមានគ្នាបួននាក់ – អាចធ្វើការជាមួយមេធាវីដោយឥតគិតថ្លៃបានក្នុងអំឡុងរឿងក្តីបណ្តេញចេញ។ សូមទាក់ទងខ្សែទូរសព្ទសម្រាប់ការពិនិត្យរកការការពារការបណ្តេញចេញតាមលេខ 855-657-8387 ឬដាក់ពាក្យសុំអនឡាញតាមរយៈ org/apply-online

ស្វែងយល់បន្ថែមទៀតពីសំណាក់អគ្គមេធាវីរដ្ឋ

Office of the Attorney General (ការិយាល័យអគ្គមេធាវី) កំពុងផ្តល់ព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់ និងគោលនយោបាយបន្ថែម
ទៀតជាច្រើនភាសាអំពីកម្មវិធីទាំងនេះ និងបញ្ហាម្ចាស់ផ្ទះ-អ្នកជួលផ្ទះដទៃទៀតនៅលើគេហទំព័រ atg.wa.gov/landlord-tenant

សូមហៅទូរសព្ទទៅលេខ 2-1-1 សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីជំនួយជាមួយនឹងការ ចំណាយផ្សេងទៀត

សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ wa211.org ឬហៅទូរសព្ទទៅលេខ 2-1-1 ដើម្បីពិគ្រោះជាមួយនរណាម្នាក់ដែលអាចផ្តល់
ព័ត៌មានដើម្បីជួយគេទូទាត់ចំណាយផ្សេងៗដូចជាថ្លៃថាមពល ម្ហូបអាហារ អ៊ីនធឺណិត និងច្រើនទៀត។

Last Updated 2021-10